Featured

First blog post”This is an exceptional ECA with an exceptional program. Very prompt delivery. The SFI 90 DAYS PROGRAM and site over delivers in content and value. It is step by step guide including how to and where to advertise. This is exactly what I need, a unique step by step fail – proof system for my SFI business. This is a program that I want my down line to have and use. It is extremely motivational. Will recommend this to ALL of my team.”                                                                                                 मच्छिंद्र माळी औरंगाबाद  (Machhindra Mali A,bad)

This is your very first post. To modify or delete the serial the serial it to the EDIT LINK Click, or START a new the the POST . If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Bhaskaraya Namah! Machchindra gardener Aurangabad.

post
This is the post excerpt.
Advertisements

Localvantia.com

https://www.localvantia.com/Search/?search=%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80+%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BE+%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A5%80+%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%B8&location=Aurangabad+%2C+Mahashtra.&open=now&wifi=Y&kids_encouraged=Y&timezone=Asia%2FCalcutta

विश्वमित्र चरित्र !

🌹 *गोकर्ण महाबळेश्वर महात्म्य* 🌹

 

*अध्याय ३६*

*विश्वामित्रोत्पत्ति वर्णनम्*

या अध्यायात महर्षि नारदांनी विश्वामित्राचे चरित्र सांगितलेआहे. ब्रम्ह्याचा कुशीक नावाचा मानसपुत्र होऊन गेला. त्याचा कुशनामी नावाचा थोर पुत्र ख्यात होऊन गेला. पित्यानंतर तो या त्रैलोक्याचे पालन करू लागला. त्याचा मुलगा गाधी सर्व पुत्रांमध्ये श्रेष्ठ असा सप्तद्वीपांनी युक्त अशा वसुंधरेचा दीर्घ काळ सांभाळ करू लागला.जशी स्वयंभुव ब्रम्ह्याने सृष्टी निर्माण केली तसा धर्माने नरशार्दूल असा तो राजा तिचे पालन करत होता. त्याच्या राज्यात आधीव्याधींना जराही जागा नव्हती. राजा अतिशय सत्शील व धर्मप्रिय होता. अधर्मामध्ये कोणालाही प्रेम नव्हते. सर्व प्रजेच्या रंजनामध्ये राजा अत्यंत मग्न असे. अशा प्रकारे साम्राज्य निर्माण करून सम्राट या पदवीला पात्र झाला होता. कन्याकुब्जा ही त्याची नगरी प्रसिध्द होती. अपत्य नसल्यामुळे त्या राजाने घोर तपश्चर्या केली. आपल्या राज्याचा भार श्रेष्ठ अशा अमात्यावर सोपवून वनामध्ये जाऊन घोर तप आचरू लागला. योगायोगानेथोरमुनिश्रेष्ठ दुर्वासांचे त्या ठिकाणी आगमन झाले. हात उंचावून त्या शीघ्रकोपी दुर्वासांनी राजाला म्हटले, महाराज मी भुकेला आहे, मला भोजन दे. आताच मला गरम व ताजा आहार दे. असे त्यांनी (मुनींनी) म्हटले असता तो राजा हात जोडून त्यांना म्हणाला,”हे ब्रह्मर्षे, आपले स्वागत असो. आपल्यासाठी अन्न घेऊन येतो व आपली भूक शमवितो.” असे म्हणून मातीचे भांडे घेऊन महान अशा अश्वत्थ वृक्षराजाजवळ येऊन “भिक्षां देहि” असे म्हणाला. तेव्हा अश्वत्थ वृक्षातून एक दिव्यरूपाची स्त्री बाहेर येऊन तिने दिव्य असे अन्न त्या राजाला दिले आणि ते दिल्यावर त्याच वृक्षात परत शिरली. ते अन्न घेऊन त्यातून दुर्वासऋषींना भोजन दिले. यथेच्छपणे ते भोजन करून भगवान दुर्वास त्या राजाच्या सेवेने व तपाने अत्यंत संतुष्ट झाले आणि “राजा, वर माग” असे म्हणाले. तेव्हा गाधी राजा म्हणाला,”हे ब्राह्मणश्रेष्ठा मी निपुत्रिक आहे. तेव्हाब्राह्मतेज असलेला व पित्याचे पिंडदान करणारा असा पुत्र द्या.”असे राजाने म्हटले असता दुर्वास ध्यानमग्न झाले. ध्यान केल्यावर बर्याच वेळने राजाला म्हणाले, “हे राजा, तुला पुत्र होईल व खात्रीने राज्याचे पालन करील. माझी वाणी खरी आहे. तुला आधी कन्या व मग पुत्र होईल. तुझा पुत्र विष्णुसमान होईल.” असे म्हटल्यानंतर राजाला वर देऊन दुर्वास अंतर्धान पावले आणि इकडे गाधी राजा परत येऊन राज्याचा सांभाळ करू लागला. तपोवनात जसा घडला तसा ऋषिवृत्तांत त्याने आपल्या मंत्र्यांना व राणीला सांगितला. काही काळाने कन्याकुब्जा नगरीत अप्सरेसारखी, कमलाक्षी, विचित्राङ्गी कन्या जन्माला आली. तिला पाहून गाधीराजा अत्यंत आनंदित झाला व ऋषींची वाणी खरी झाली याची त्याला खात्री झाली.त्याने तिचे नाव ठेवले सत्यवती. ती मोठी झाल्यावर भृगुपुत्र रुचिकाने तिच्यासाठी गाधीराजाकडे मागणीघातली. माझ्या मुलीची तुला किंमत द्यावी लागेल, असे गाधीने रुचिकाला म्हटले.”किती मूल्य द्यावे लागेल या कन्येचे?”असे रुचिकाने विचारले असता गाधीने म्हटले,”कन्येचे मूल्य म्हणून हे विप्रश्रेष्ठा, तू मला वायुवेगी पांढर्या रंगाचे एक कान काळा असलेले तेजःपुंज सहस्त्र अश्व द्यावेस अशी माझी इच्छा आहे.” असे म्हटल्यावर रुचिक वरुणाकडे गेला. पांढर्या रंगाचे एक कान काळा असलेले सहस्त्र अश्व मला दे, अशी प्रार्थना केली.”ठीक आहे” असे वरुणाने म्हणत त्याला हजार अश्व दिले. ते दिव्य अश्व घेऊन रुचिक परत गाधी राजाकडे आला. राजानेही आपली कन्या सत्यवती हिचा विवाह धर्मशास्त्रानुसार तपःश्रेष्ठ अशा रुचिका बरोबर लावून दिला. रुचिकही तिच्या समवेत आश्रमाकडे गेला व तिच्यासमवेत सुखाने राहू लागला. पुत्राचा विवाह झालेला ऐकून भृगुही सुखाने तेथे आले. आपल्या पित्याला आलेले पाहून अत्यंतप्रेमाने व आदराने उठून पत्नीसह रुचिकाने गुरू असलेल्या पित्याला मस्तक ठेवून नमस्कार केला. सुनेसहित पुत्राला गुरूने उठवले.स्नुषेला पाहून भगवान मनात संतुष्ट झाले व तिला वर माग असे म्हणाले. सासर्याला प्रसन्नचित्त पाहून निर्मल स्मित करणारी ती सून मनाशी विचार करू लागली की स्वतःला व आईला पुत्र होईल असा वर मागूया. ती या विचाराने लाजेने मान खाली घालून उभी राहिली. तिच्या मनातले ओळखून भृगु तिला म्हणाले, “हे निष्पाप कन्ये, तुला व तुझ्या मातेला पुत्र होईल. ऋतुस्नात झाल्यावर तू व तुझी आई दोघींनी वेगवेगळेपणे म्हणजे तुझ्या आईने अश्वत्थ वृक्षाला व तू औदुंबराला आलिंगन द्यावे. माझ्या प्रसादामुळे निःसंदिग्धपणे पुत्र होतील.”असे म्हणून प्रसन्नपणे भगवान भृगु परत गेले. परंतु त्यांच्या वचनाप्रमाणे न केल्याने उलटेच झाले. काही काळाने ती गर्भवती झाली. पुन्हा भृगुआश्रमात आले. सूर्याप्रमाणे तेजस्वी अशा पित्याला सपत्नीक पाहून त्याने प्रणाम केला. पुत्रभार्येला पाहून भृगुंना आनंद झाला पण तिला म्हणाले,”तू उलटे केलेस. मी ज्या वृक्षाला आलिंगन द्यायला सांगितले ते तू केले नाहीस. तेव्हा तुझा पुत्र क्षत्रिय आचरणाचा होईल आणि तुझा भाऊ क्षत्रिय असूनही ब्रह्मचारी होऊन ब्राम्हण होईल.” असे भृगुंनी म्हटले असता तिने सासर्याला परत म्हटले,”आपल्या प्रसादाने आपला नातू ब्राह्मण होवो असा वर मी इच्छिते.” ते ऐकून भगवान् म्हणाले,”माझ्या कृपेने तुझा पुत्र ब्राम्हण होईल व हे महाभागे, तुझा नातू क्षत्रिय होईल.” असे म्हणून भृगु आपल्या आश्रमात निघून गेले. नंतर पुत्रासाठी उत्सुक असलेल्या गाधीपत्नीच्या पोटी प्रतापवान्, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, कामदेवाप्रमाणे सुंदर असा विश्वामित्र जन्माला आला. पूर्णचंद्राप्रमाणे मुख असलेल्या पुत्राचे मुख पाहून गाधीला परम हर्षझाला. लगेच आकाशवाणी झाली, “हे राजा, तुझा मुलगा चक्रवर्ति होईल. तुझ्या पुत्रतेजाने त्रैलोक्य प्रभावित होईल. त्याच्या तेजाने (पराक्रमाने) हे राजेन्द्रा, सुर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, आणि मानव व पशु भयभीत होतील.”
ते ऐकून राजा अत्यंत आनंदित झाला व पुत्रासह पृथ्वीचे पालन करू लागला. कुमाराचा जन्म झाला असता चराचर सृष्टीला म्हणजेच विश्वाला ज्या कौशिकपुत्राने विश्वाला मित्र केले तो विश्वामित्र. आपल्या मुलाला समर्थ झालेले पाहून गाधीने त्याला राज्याची धुरा सांभाळण्यासाठी राज्याभिषेक करून स्वतः तपोवनात गेला. त्यानंतर त्या प्रतापवान् व जणू दुसरा सूर्यच अशा विश्वामित्राने दशसहस्त्र वर्षे राज्य करून पृथ्वीचा सांभाळ केला. थोर वसिष्ठांशी शत्रुत्व केले नंतर ब्राह्मण्य प्राप्त झाले.

      प्रस्तुत : मच्छिंद्र माळी औरंगाबाद .